Partnerek

Megújuló energiákról bővebben: www.napelemetatetore.hu

Infrafűtések - egy új, innovatív termékcsalád: www.inframodul.hu

Kivitelező partner: ALFA LÖRINC Kft.
Oktatás, szakmai cikkek

BME - Épületgépészeti Tanszék

MAGYAR ÉPÜLETGÉPÉSZET ONLINE
Jogszabályok:
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ)
253/1997 (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
277/2008 (XI. 24.) Korm. rendelet az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek védelmére vonatkozó előírások
14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
21/2001. (II.14.) Korm. Rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM e. rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről
11/2004. (II. 13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
16/2001 (IX. 30.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
45/2004 (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól


Egyéb

Műszaki biztonsági hatósági tevékenységek

MSZT - szabványkatalógus

Magyar Mérnöki Kamara - Névjegyzék